يادداشت برداري در کلاس

 يادداشت برداري يکي از مهمترين مهارتهاي يادگيري است که به شما در فهم مطالب بسيار کمک مي کند. اگر جزوه اي دقيق و منظم داشته باشيد مي توانيد آن را ساليان سال نگه داشته و در مراحل مختلف تحصيل از مطالب آن بهره ببريد. با دنبال کردن مراحل زير و تمرين آنها، مي توانيد اين مهارت را در خود پرورش دهيد.

به نکات زير توجه کنيد:


1- هنگام شروع کلاس براي يادداشت برداري آماده باشيد. وسايل خود را پيش از شروع کلاس آماده کنيد.
2- عوامل مزاحم را از خود دور کنيد. صحبت کردن، خوردن، خنديدن و مسائلي از اين قبيل يادداشت برداري شما را دچار اشکال مي کنند.

3- بطور فعالانه در بحث و موضوع درس شرکت کنيد. سؤال کنيد. پاسخ دهيد و اشکالات خود را بپرسيد.
4- به صحبت هاي معلم با دقت گوش کنيد. به مطالبي که معلم بر روي آنها تأکيد مي کند، دقت کنيد. به دنبال عباراتي نظير اين باشيد: " نکته مهم اين است که …"، " بطور خلاصه مي توان گفت که… ". مطالبي را که معلم بر روي تخته مي نويسد، يادداشت کنيد. 5- نکات مهم درس را تشخيص دهيد. مطمئن شويد که نکات مهم را به درستي تشخيص داده و يادداشت کرده ايد.
توجه داشته باشيد که اگر معلم مطلبي را چند بار تکرار مي کند، احتمالا آن مطلب بسيار مهم است.

يادداشت برداري آگاهانه و منظم

1- لازم نيست تمام کلمات معلم را بنويسيد.
2- فقط نکات مهم و مطالب اصلي را يادداشت کنيد.
3- از کلمات کليدي استفاده کنيد و حروف اختصار بکار ببريد تا سرعت نوشتن شما بيشتر شود.
4- مطالب را بطور واضح بنويسيد تا در مرور آنها به اشکال برنخوريد.
5- هنگامي که معلم مطالب مهمي را توضيح مي دهد، ابتدا به دقت گوش کنيد و سپس آن مطلب را بطور خلاصه بنويسيد.
6- جزوه شما بايد خلاصه اي از يک درس باشد، به اين صورت که:

الف- موضوع اصلي را بالاي صفحه بنويسيد.
ب- نکات مهم مربوط به آن موضوع را شماره گذاري کرده و به ترتيب بنويسيد.
ج- در زير هر مطلب، جزئيات مربوط به آن را بنويسيد و با حروف الفبا نشانه گذاري کنيد.

بعد از کلاس

1- بلافاصله بعد از کلاس يادداشت هاي خود را مرور کنيد، در اين هنگام ذهن شما آمادگي بيشتري براي اين کار دارد.
2- نکات مهم را مشخص کرده و نکات غيرضروري را حذف کنيد.
3- زير نکات و مطالب مهم خط بکشيد.
4- اگر مطلبي به نظرتان مي رسد، به آنها اضافه کنيد.
5- جزوه ها را دسته بندي و تنظيم کنيد. با مرور و تنظيم جزوه ها، ده دقيقه بعد از کلاس، در وقت خود صرفه جويي کنيد. توجه داشته باشيد که هرچه ديرتر اين کار را انجام دهيد، تنظيم و تشخيص مطالب مهم براي شما سخت تر مي شود و زمان بيشتري مي گيرد.

منابع: http://www.learningcenter.com